Chính sách bảo mật

Cảm ơn các bạn đã truy cập vào trang website của chúng tôi. Chính sách bảo mật này công bố cách thức mà trang website chúng tôi thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin hoặc dữ liệu cá nhân của bạn thông qua website. Khi truy cập website của chúng tôi, sử dụng Các Dịch Vụ trên trang web của chúng tôi hoặc đăng ký để lại Dữ Liệu Cá Nhân (bao gồm Họ tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc email liên lạc, thông tin được gửi bởi hoặc liên quan đến (các) thiết bị được sử dụng để truy cập vào các dịch vụ hoặc nền tảng của chúng tôi, dù đúng hay không, về một cá nhân mà thông qua đó có thể được xác định được danh tính, hoặc từ dữ liệu đó và thông tin khác mà một tổ chức có hoặc có khả năng tiếp cận), bạn thừa nhận rằng đã đồng ý với các điều khoản và điều kiện trong chính sách bảo mật này. Chính sách bảo mật này được thiết kế để giúp người truy cập hiểu được cách thức website chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi và/hoặc lưu giữ về bạn, cho dù là hiện nay hoặc trong tương lai, cũng như để giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt trước khi cung cấp cho chúng tôi bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của bạn. 

Xin vui lòng đọc bản nội dung chính sách bảo mật này của chúng tôi để hiểu hơn những cam kết chúng tôi sẽ thực hiện:

 1. Chúng tôi sẽ/có thể thu thập dữ liệu cá nhân về bạn chỉ khi: bạn đăng ký và/hoặc sử dụng các dịch vụ hoặc nền tảng của chúng tôi; khi bạn gửi bất kỳ biểu mẫu nào, bao gồm, nhưng không giới hạn đơn đăng ký hoặc các mẫu đơn khác liên quan đến bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào của chúng tôi, bằng hình thức trực tuyến hay dưới hình thức khác, các nền ứng dụng truyền thông xã hội và email; khi bạn cung cấp ý kiến phản hồi hoặc gửi khiếu nại cho chúng tôi; khi bạn đăng ký tham gia một cuộc thi; hoặc khi bạn gửi dữ liệu cá nhân của bạn cho chúng tôi vì bất kỳ lý do gì.
 2. Chúng tôi nghiêm túc thực hiện trách nhiệm của mình liên quan đến bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân và/hoặc các điều luật hiện hành khác. Dữ liệu cá nhân của người dùng được lưu trữ đằng sau các mạng bảo mật và chỉ có thể được truy cập bởi một số nhân viên có quyền truy cập đặc biệt đến các hệ thống của chúng tôi. 
 3. Chúng tôi cũng sẽ hủy hoặc xóa thông tin nhận dạng ra khỏi dữ liệu cá nhân của bạn khi chúng tôi có lý do hợp lý để xác định rằng (i) việc lưu giữ dữ liệu cá nhân đó không còn phục vụ mục đích thu thập dữ liệu cá nhân đó nữa; (ii) việc lưu giữ không còn cần thiết cho bất kỳ mục đích hợp pháp hay mục đích kinh doanh nào và (iii) không còn các lợi ích hợp pháp nào khác để tiếp tục lưu giữ các dữ liệu cá nhân này. 
 4. Chúng tôi nhận biết tầm quan trọng của dữ liệu cá nhân mà bạn đã tin tưởng giao cho chúng tôi và tin rằng chúng tôi có trách nhiệm quản lý, bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn một cách thích hợp bằng việc cam kết nỗ lực hết sức cùng các biện pháp phù hợp để các thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi được bảo mật, tránh sự truy cập trái phép. Tuy nhiên chúng tôi không đảm bảo ngăn chặn được tất cả các truy cập trái phép nằm ngoài khả năng kiểm soát. Nếu trường hợp này xảy ra, chúng tôi không chịu trách nhiệm về các cáo buộc hoặc khiếu nại nếu có.
 5. Những mục đích mà chúng tôi sẽ sử dụng các dữ liệu bạn cung cấp có thể kể ra như sau:
  • Để tiến hành các hoạt động nghiên cứu, phân tích và phát triển (bao gồm, nhưng không giới hạn ở, phân tích dữ liệu, khảo sát, phát triển và/hoặc lập đặc tính sản phẩm và dịch vụ)
  • Để phân tích cách thức bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi nhằm cải thiện nội dung, thông tin và các dịch vụ hoặc sản phẩm nếu có của chúng tôi và/hoặc để cải thiện trải nghiệm khách hàng của bạn.
  • Để cho phép quảng cáo, các đợt kiểm tra và khảo sát khác và cho mục đích tiếp thị.  Trong trường hợp này, thông tin và tài liệu tiếp thị và quảng bá liên quan đến các sản phẩm và/hoặc dịch vụ (bao gồm, nhưng không giới hạn ở, các sản phẩm và/hoặc dịch vụ của các bên thứ ba mà website chúng tôi có thể hợp tác hoặc liên kết) có thể bán, tiếp thị hoặc quảng bá, cho dù các sản phẩm hoặc dịch vụ đó chưa tồn tại vào lúc này và được tạo ra trong tương lai. 
  • Để lập số liệu thống kê và nghiên cứu đáp ứng yêu cầu báo cáo và/hoặc duy trì sổ sách nội bộ hoặc theo quy chế.
  • Hoặc bất kỳ mục đích nào mà chúng tôi thông báo cho bạn tại thời điểm xin sự cho phép của bạn.
 6. Vì các mục đích mà chúng tôi sẽ/có thể thu thập, sử dụng, tiết lộ hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn phụ thuộc vào hoàn cảnh hiện có, mục đích đó có thể không xuất hiện bên trên. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn biết mục đích khác đó tại thời điểm xin sự cho phép của bạn, trừ phi việc xử lý dữ liệu áp dụng mà không có sự đồng ý của bạn là được phép theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân hoặc theo quy định pháp luật.
 7. Bạn có thể hủy đăng ký nhận các thông tin tiếp thị tại bất cứ thời điểm nào bằng cách sử dụng chức năng hủy đăng ký trong các tài liệu tiếp thị điện tử. Chúng tôi có thể sử dụng các thông tin liên hệ của bạn để gửi các bản tin từ chúng tôi hoặc từ các công ty có liên quan của chúng tôi. 
 8. CHÚNG TÔI KHÔNG ĐẢM BẢO TÍNH BẢO MẬT ĐỐI VỚI DỮ LIỆU CÁ NHÂN VÀ/HOẶC THÔNG TIN KHÁC MÀ BẠN CUNG CẤP TRÊN CÁC TRANG WEB CỦA BÊN THỨ BA. Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật khác nhau để duy trì sự an toàn của dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi lưu giữ hoặc kiểm soát. Dữ liệu cá nhân của bạn được lưu đằng sau các mạng bảo mật và chỉ có thể được truy cập bởi một số cá nhân giới hạn có quyền truy cập đặc biệt đến các hệ thống của chúng tôi, và đã được yêu cầu bảo mật dữ liệu cá nhân đó. Do đó chúng tôi không chịu trách nhiệm hay trách nhiệm pháp lý đối với nội dung, các biện pháp bảo mật (hoặc sự thiếu biện pháp bảo mật) và các hoạt động của các trang web/ứng dụng/dịch vụ được liên kết này. Những trang web/ứng dụng/dịch vụ được liên kết này chỉ vì sự thuận tiện cho bạn và do đó bạn tự chịu trách nhiệm khi truy cập chúng. Tuy nhiên, chúng tôi tìm cách bảo vệ tính toàn vẹn của nền tảng của chúng tôi và các liên kết được đặt trên từng trang web đó và do đó chúng tôi hoan nghênh ý kiến phản hồi về các trang web được liên kết này (bao gồm, nhưng không giới hạn ở, nếu một trang web cụ thể không hoạt động).
 9. Ngoài ra chúng tôi có thể phải cung cấp các thông tin cá nhân của bạn cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền vì mục đích an toàn an ninh và các mục đích khác trong phạm vi được yêu cầu hoặc luật định.
 10. Chúng tôi có sử dụng Cookies, một công nghệ lưu trữ thông tin như nhật ký sử dụng máy tính của người truy cập nhằm tạo điều kiện sử dụng các trang web tiện lợi hơn. Tuy nhiên, bằng cách thay đổi cài đặt trên trình duyệt internet, bạn có thể tắt cookies hoặc cài đặt cookies sao cho một cảnh báo sẽ xuất hiện trên màn hình máy vi tính trước khi cookies được cấp.
 11. Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn tùy chọn chia sẻ các nội dung trên trang website của chúng tôi cho các trang mạng xã hội như Facebook, Twister. Tuy nhiên nếu bạn chia sẻ, thông tin mà bạn tiết lộ có thể được sử dụng bởi bên thứ ba này – vui lòng đọc các chính sách về quyền riêng tư của họ để biết thêm thông tin.
 12. Chúng tôi có quyền sửa đổi, bổ sung chính sách bảo mật này vào bất kỳ lúc nào khi cần thiết. Bản cập nhật sẽ được ghi ngày để các bạn nhận biết được bản mới nhất.

 

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc khiếu nại nào về các phương pháp bảo vệ quyền riêng tư của chúng tôi vui lòng liên hệ với chúng tôi tại đây: https://ngungonsongtron.com/lien-he